Daň z příjmů fyzických osob

Černá Hora

Kdo je povinen platit daň z příjmů fyzických osob?

Daň z příjmů fyzických osob

Povinným plátcem daně z příjmů fyzických osob je rezidentní nebo nerezidentní fyzická osoba, která dosáhne zdanitelného příjmu na území Černé Hory.

Rezidentní fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, která má na území Černé Hory trvalý pobyt nebo zde má středisko svých podnikatelských a životních zájmů, nebo pobývá na území Černé Hory déle než 183 dní v daňovém roce. Rezidentem je také fyzická osoba, která je vyslána mimo Černou Horu k výkonu práce pro fyzickou nebo právnickou osobu rezidenta Černé Hory nebo pro mezinárodní organizaci.

Předmětem zdanění rezidentní fyzické osoby je příjem, který je dosažen v Černé Hoře i mimo ni.

Předmětem zdanění nerezidentní fyzické osoby je příjem, který tato osoba dosáhne z činností prováděných prostřednictvím trvalého pracoviště (podnikového místa) v Černé Hoře.

Předmětem zdanění nerezidentní fyzické osoby, která nemá trvalé pracoviště (podnikové místo) v Černé Hoře, je příjem, který tato osoba získá ze smluvních poplatků, úroků a nájemného za nemovitosti nacházející se v Černé Hoře.

Pokud dva nebo více fyzických osob společně dosáhnou příjmu, je daňovým povinníkem každá z těchto osob, a to v souladu s podílem na příjmu, který každá z nich dosáhla.

 

Které příjmy podléhají placení daně z příjmů fyzických osob?

Daně z příjmů podléhají příjmy dosažené:

osobními příjmy,

samostatnou činností,

majetkem a majetkovými právy,

kapitálem.

 

Co tvoří daňovou základnu pro stanovení roční daně z příjmů fyzických osob?

Daňovou základnu pro platbu roční daně z příjmů fyzických osob tvoří zdanitelný příjem snížený o částku přenesené ztráty a osobního odpočtu (840 € ročně).

Zdanitelný příjem představuje rozdíl mezi příjmem a uznatelnými náklady (výdaji), které měl daňový povinník při jeho dosažení a udržení.

Daňovému povinníkovi, který dosahuje příjmů z vlastní činnosti, jsou při stanovení zdanitelného příjmu (zisku) uznány náklady ve výši stanovené v účetní závěrce (v souladu s účetními předpisy), s výjimkou nákladů, pro které je touto zákonem stanovena odlišná metoda stanovení.

 

Jaká je daňová sazba?

Používá se jednotná (rovná) daňová sazba.

Sazba daně z příjmů fyzických osob činí 9 %.

 

Jak jsou zdaněny příjmy z majetku a majetkových práv?

Příjmy z majetku a majetkových práv zahrnují:

příjmy získané pronájmem movitých a nemovitých věcí a příjmy z časově omezeného poskytnutí autorských práv, práv duševního vlastnictví a dalších majetkových práv.

Daňovou základnu (zdanitelný příjem) pro placení daně z příjmů z majetku a majetkových práv tvoří rozdíl mezi celkovými příjmy dosaženými z pronájmu uvedeného majetku a celkovými náklady vzniklými v souvislosti s dosažením těchto příjmů v tomto daňovém období.

Náklady na majetek a majetková práva zahrnují skutečné náklady vzniklé v souvislosti s dosažením těchto příjmů (pokud jsou dokumentovány) nebo standardní náklady ve výši 40 % dosažených příjmů z majetku a majetkových práv. Pro příjmy z pronájmu pokojů, apartmánů a rekreačních domů cestujícím a turistům činí standardní náklady 50 % dosažených příjmů.

Při přímém dosažení příjmů z majetku a majetkových práv (kdy fyzická osoba pronajímá svůj majetek jiné fyzické osobě) se daň z příjmů platí při podání ročního daňového přiznání.

 

Kdy je podáváno roční daňové přiznání?

Povinným plátcem daně z příjmů fyzických osob je povinen do konce fiskálního roku podat příslušnému daňovému orgánu (podle místa bydliště) roční daňové přiznání pro výpočet a platbu daně z příjmů fyzických osob.

Roční přihláška se podává na formuláři GPP-FL do konce dubna daného roku za předchozí rok.

Daňový povinník sám vypočítá daň z příjmů v roční daňové přiznání použitím daňové sazby (článek 10 zákona) na daňovou základnu (článek 8 zákona), přičemž se z celkové vypočítané daně odečte částka akontativně zaplacené daně během roku.

Pokud daňový povinník během roku zaplatil více daně, než je povinen podle ročního daňového přiznání, přeplatná daň mu bude na jeho žádost vrácena nebo bude započtena jako akontace na následné daňové období.

Kdo není povinen podávat roční daňové přiznání?

Fyzické osoby, které dosáhnou příjmů z:

osobních příjmů (ze mzdy zaměstnanců), pokud byla tato příjma dosažena u stejného zaměstnavatele ve stejném zúčtovacím období;

příjmů z jiné samostatné činnosti, která není hlavní činností daňového povinníka;

kapitálu;

příjmů ze samostatné činnosti, která je zdaněna paušálně.