Roční daň z nemovitostí v Černé Hoře

Černá Hora

Kdo je povinný platit daň z nemovitostí?

Roční daň z nemovitostí v Černé Hoře

Povinným plátcem daně z nemovitostí je vlastník nemovitosti zapsaný v katastru k 1. lednu roku, pro který je daň stanovena. Pokud nemovitost má více vlastníků, daň se rozděluje mezi ně podle jejich podílu.

Jakým způsobem se určuje základ daně?

Základem daně je tržní hodnota nemovitosti k 1. lednu roku, pro který je daň stanovena.

Jak vysoká je tato daň?

Sazba daně z nemovitostí je proporcionální a může činit od 0,25 % do 1 % tržní hodnoty nemovitosti.

Jak se určuje tržní hodnota nemovitosti?

Kritéria zahrnují: Účel, Velikost, Polohu, Stav a Další prvky, které mohou ovlivnit tržní hodnotu nemovitosti.

Kdo určuje tržní hodnotu nemovitosti?

Obec, tedy její daňový úřad.

Existují výjimky ve výši daně?

V zvláštních případech může být sazba daně stanovena vyšší nebo nižší rozhodnutím obce. Tyto speciální případy zahrnují: Zemědělskou půdu, která není obdělávána, Sekundární obytný objekt nebo byt, Objekt postavený nelegálně, Hostinský objekt v oblasti prioritního turistického místa, Hostinský objekt užívaný v rozporu s účelem stanoveným územním plánem, Stavební pozemek, který není v souladu s územním plánem.

Jaký může být rozdíl v dani pro sekundární obytný objekt (byt)?

Pokud to obec rozhodne, může zvýšit daň z sekundárního obytného objektu (bytu) maximálně o 1,5 krát ve srovnání s obdobnými byty na této lokalitě, které nejsou sekundární.